Home

Hbtq vård

Översikt - Vårdhandboke

bemÖtande i vÅrd och omsorg, hbtq-perspektiv Hälso- och sjukvård på lika villkor är en mänsklig rättighet som är reglerat i lag. Den som uppsöker sjukvården ska känna sig trygg med att personalen bemöter dem med respekt för alla människors lika värde [1] Hbtq för personal inom vård och omsorg Region Stockholm finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt har regionen ansvar för att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning blir bemötta med respekt och professionalitet inom regionens verksamheter HBTQ-personer finns överallt inom vården som personal, studenter, patienter, närstående eller besökare. En del förblir osynliga på grund av rädsla för negativa reaktioner [12]. Patienter och närstående har berättat att de helst undviker att prata om sitt privatliv av rädsla för att inte bli respekterade och har beskrivit känslor av ensamhet, övergivenhet och utanförskap [9]

Nu pratar de öppet om hbtq | Vision

Hbtq för personal inom vård och omsorg Vårdgivarguide

Vårdrelaterade möten - Vårdhandboke

Webb-TV: första myndigheten i landet med HBTQ-certifiering

Poddavsnitt om hbtq-diplomering. Hur kan verksamheter göra för att bli mer inkluderande och ge en likvärdig vård till alla? Tanya Charif och Tommy Pherson är båda utbildare inom Västra götalandsregionens processutbildning för ett normmedvetet bemötande, hbtq-diplomeringen. Lyssna på Sex på arbetstid #16 Varför en hbtq-diplomering RFSL tar upp hbtq-frågor inför FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Geneve. Svar på Sveriges rapport till FN:s kvinnokonvention. Många transpersoner behöver vård och behandling för att kroppen och/eller det juridiska könet ska stämma bättre överens med könsidentiteten

Vården saknar kunskap om hbtq Forskning & Framste

 1. Vård, prevention och behandling för att förbättra hälsan bland hbtq-personer 44 hbtq-perspektiv bör alltid ingå som en del i sådan forskning. 4. För att öka kunskapen kring risk och skydds-faktorer för unga hbtq-personers hälsa behöv
 2. erade. Därför vill RFSL.
 3. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa
 4. Dags för hbtq-politisk handling, regeringen RFSL har inte hbtq-monopol Homosexualitet handlar om kärlek. Brist i stöd till hbtq - personer som säljer sex. Polisen bryter mot utlänningslagen. Världsaidsdagen 2014: Kampen mot hiv handlar om makt. Vi hoppas att utredningen fortsätter enligt plan. Barnets bästa inte alltid det genetisk

Många äldre HBTQ-personer, alltså homosexuella, bisexuella, trans- eller queer-personer, känner oro över att behöva ha kontakt med vården Hbtq-klivet är en uppföljning och påbyggnad av de hbtq-diplomeringar som gjordes innan 2017. Hbtq-klivet är att den ska fungera som en hjälp till de hbtq-diplomerade verksamheterna att fortsätta att vidareutveckla den process som påbörjades under utbildningen Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, Många unga hbtq-personer upplever diskriminering i samhället och att de blir kränkta av skola, vård, arbetsförmedling och socialtjänst. De är även missnöjda med polisens bemötande vid anmälan av övergrepp Vårdens grad av jämlikhet diskuteras i vart och varenda forum, (RFSL) betonar också att hbtq-personer ibland har en ovilja att söka vård i tid på grund av rädsla för att få ett dåligt bemötande. Väl på plats finns en rädsla för att vara ärlig med vem man är

HBTQ - Vårdförbunde

Hbtq Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I det här temat hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling könsbekräftande vård förbättras, och i en studie framkommer att risken för depression och ångest minskar ju längre tiden går efter att man genomgått en sådan behandling. Det behövs mer forskning kring hbtq Den mesta hbtq-forskningen har gjorts i USA, men på senare år har det börjat komma fle Det är viktigt att öka kunskapen inom vården för att bättre kunna bemöta HBTQ-individer. Niroshani Broman hoppas därför att hennes avhandling ska bidra till en förbättrad behandling av beroendeproblem i HBTQ-gruppen, för de personer som är i behov av vård

HBTQ i vård och omsorg - en utbildning om normer och

HBTQ — Folkhälsomyndighete

 1. HBTQ-Seniorer oroliga för bemötande i vården Många äldre HBTQ-personer oroar sig för att söka vård, något som kan få allvarliga konsekvenser. Frida Andersson Johansso
 2. God vård av vuxna med könsdysfori - kunskapsstöd från Socialstyrelsen. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori - kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Transvård- Anova Karolinska universitetssjukhuset . Material för näringslivet. HBT-handbok för företagare . Material för medarbetare i välfärdssektorn. Bemöta nyanlända HBTQ.
 3. Lasarettet Enköping har genomfört HBTQ-certifiering i RFSLs regi av all personal. Utbildningen är både tids- och resurskrävande och naturligtvis är det svårt att värdera nyttan i relation till annat utbildningsbehov men vi känner oss nu bättre rustade att möta HBTQ-personer i vården

Äldre hbt-personer förbises i vården Sv

Vård och behandling av personer med könsdysfori

På HBTQ-ung kan du välja att träffa kurator/samtalsterapeut, barnmorska, venereolog och eller gynekolog. Mottagningen erbjuder hjälp med: Samtalskontakt i frågor som kan röra identitet, relationer och/eller andra frågor som är kopplade till att vara HBTQ-person. Även anhöriga är välkomna Vi är HBTQ-certifierade . Syftet med diplomeringen är att kunna förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Diplomeringen innebär dock inte att något särskilt behandlingsutbud kommer erbjudas HBTQ+kompetens i hälso- och sjukvård. 17 mars, 2019 17 mars, 2019 vardutveckling.se. Frustrationen hos såväl patienter som medarbetare i vården över den rådande situationen där tiden är en ständig bristvara är påtaglig. Primärvården är särskilt pressad i det avseende att man förväntas. Vården i Stockholm - läs på 1177.se om hur vården fungerar i Region Stockholm Södersjukhuset är en av de vårdgivare i regionen som utvecklat en särskild medicinsk spetskompetens när det gäller vård för hbtq-personer

 1. ering, okunskap och dåligt bemötande av vård, skola eller andra offentliga instanser. Vi vill se krafttag mot diskri
 2. Hbtq-diplomeringen är en del i implementeringen av landstingets hbt-policy. Sedan tidigare har Stockholms läns landsting en webbutbildning i hbtq-frågor. Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård
 3. HBTQ-kompetens - processutbildning i normkritik och HBTQ-personers livsvillkor Region Skåne driver under 2019 fortsatt utbildning om HBTQ i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Utbildningen vänder sig i första hand till medarbetare på inom Primärvårdens olika delar
 4. hjälpa människor inom vården eller social omsorg. Handboken hand-lar om bra bemötande av hbtq-personer. hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Handboken är framtagen av rfsl stockholm 2018, på uppdrag a

Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i

 1. Att många homosexuella, transpersoner, lesbiska och andra hbtq-personer väljer att avstå från att berätta för vårdgivare om sin sexuella läggning och/eller könsidentitet är djupt olyckligt då det drabbar enskilda människor. (...) Okunskap och liten erfarenhet anges ofta som skäl
 2. Det vi vet idag är att öppenheten kring HBTQ har haft en betydande påverkan på samhället och vården, och skapat ett mer inkluderande samhälle. Vi har gett och skapat möjligheter som har gjort människor lyckliga, att få känna sig hela, vara den de är
 3. har också skapat större utmaningar för HBTQ-personer i mötet med vården. Vi ser nu en lång kö som blivit ännu längre och det riskerar att skjuta den redan ojämlika psykiska ohälsan i taket. Inte

HBTQ+kompetens i hälso- och sjukvård - Vårdutveckling

Lasarettet i Enköping blir första sjukhuset med HBTQ-certifiering. Nu är hela Lasarettet i Enköping i HBTQ-certifierat. Sjukhuset mottog sin certifiering vid en ceremoni den 8 juni, 2016. Enligt RFSL är sjukhuset det första i världen som har fullständig HBTQ-certifiering Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Bemötande är avgörande för att arbetsmiljön på arbetsplatsen ska vara god. Likaså är det avgörande hur personal bemöter sina besökare för hur bra vården blir Personal inom vård och omsorg är experter på bemötande - men vad innebär egentligen ett hbtq-kompetent bemötande i praktiken? I kursen ingår grundläggande kunskap kring kön och sexualitet, fördjupad reflektion och kunskapsdelning Mälarbackens vård- och omsorgsboende ligger naturskönt vid Mälaren med en trädgård. all personal på Mälarbacken har fått genomgå en webb utbildning i HBTQ-frågor. Verksamheten är biståndsbedömd vilket innebär att profilboendet beviljas av biståndshandläggare. Hitta hit. Kartlager Teckenförklaring Kartverktyg Dela Sökresultat

HBTQ-personers vård behöver växa - Dagens Medici

Dessutom är vården av kroniker inte tillräckligt proaktiv, varken när det gäller att förebygga följdsjukdomar eller att förebygga försämring och behov av akutvård (Vårdanalys 2014, Socialstyrelsen 2018a). Då behövs det inte fler piloter eller testbänkar - det krävs en organisatorisk innovation För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter. Sverige har kommit en bra bit på vägen men fortfarande vågar många hbtq-personer inte leva öppet. Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person och Liberalerna ska fortsätta vara det parti som ständigt lyfter hbt-frågor SPECIALUPPDRAG. Polismyndigheten och Barnombudsmannen ska bli hbtq-strategiska myndigheter och arbeta medvetet för att främja hbtq-personers rättigheter. Enligt Mats Nordström, HBT-liberalernas ordförande, borde dock alla skattefinansierade myndigheter vara det Hälsa och vård Hälsa och vård. När du behöver vård Utbud och kontaktuppgifter Så fungerar vården i Halland Kontinuitet, trygghet och samordning är ledorden. Kvalitet och utveckling Forskning ska få Halland att ligga i topp även i framtiden. hbtq-personer är bristfälligt, vilket talar sitt tydliga språk om att vårdpersonal behöver ytterligare kunskap och kompetens inom området hbtq. Resultatet beskriver att hbtq-personer söker vård i mindre utsträckning än övriga befolkningen, delvis på grund av att dessa individer möts av bristande respekt. Det framko

HBTQ är ett begrepp för sexuella identiteter så som homosexuell, bisexuell, trans- och queersexuell. Föreläsningarna om HBTQ passar till alla verksamheter med tanke på att de syftar till att få er att börja reflektera över samhället, er själva och andra DEBATT. Mer än hälften av landstingens och regionernas handlingsplaner saknar helt insatser för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa - trots att det är en utsatt grupp med höga ohälsotal. Det skriver Carolina Orre och Deidre Palacios, RFSL Hbtq-personer, med mycket psykisk ohälsa, suicidrisk och misstro till vården, har åter prioriteras bort, skriver läkare, psykolog och en RFSL-ordförande Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Hbtq-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos HBTQ-personer. Forskning visar exempelvis att depressioner och ångestproblematik är högre i samkönade äktenskap än när man jämför med olikkönade äktenskap (Socialstyrelsen, 2016). I den rapport som Folkhälsomyndigheten tagit fram om transpersoners hälsa 2015, visade det sig att 40 procent av unga transpersoner hade försökt att ta. Är du säker på att du vill genomföra registreringen på den här kursen Hbtq. I Region Skåne finns ett antal vårdmottagningar som är hbtq-certifierade av RFSL. Syftet med hbtq-certifieringen är att ge dem som jobbar på mottagningarna ökad kunskap om olika patienternas behov, och därmed kunna bemöta alla på bästa sätt, oberoende av din sexuella identitet eller könsidentitet

HBTQ står för homosexuell, bisexuell, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, d.v.s. vem man har förmåga att bli kär i och attraherad av. Men T.et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön Hbtq-diplomeringen påminner om RFSL:s hbtq-certifiering, men tar kortare tid och är mer inriktad mot vården. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. Diplomeringen görs under två halvdagar + hemuppgift och uppföljningssamtal. För överenskommelse om tid för diplomeringsutbildningen eller andra frågor kontakt Alla har också rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildning för att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer

Mångfald och jämställdhet är prioriterade områden i alla processer - såväl inom personalområdet som i möte med patienter ute i vården. För oss har det varit viktigt att HBTQ-certifiera oss för att bättre förstå vilka normer och värderingar vi behöver tänka på för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade Att arbeta med hbtq-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Stockholm. Utbildningsinnehåll. Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare enligt intentionerna i landstingets hbt-policy, för att de ska ha en gemensam grund att. HBTQ-certifiering - för en mer jämlik vård och hälsa. I höst påbörjar ungdomsmottagningarna i Östersund, Sveg och Strömsund tillsammans med psykiatrins akutmottagning vägen mot en HBTQ-certifiering. Samtlig personal kommer att delta i arbetet och man räknar med att ha certifieringen klar våren 2018 Förkortningen HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queer-personer. Det kan få stora och svåra konsekvenser för ett barn med oklar könstillhörighet om vården och föräldrarna bestämmer vad hen egentligen har för kön innan hen är stort nog att avgöra själv Han fick då hjälp av organisationen GenderDoc-M som ger hbtq-personer juridiskt stöd och vård samt erbjuder stödgrupper. Sidas uppdrag. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen

Viktigaste: En av många viktiga HBTQ-frågor i landstingsvalet är att vården erbjuda fertilitetsbevarande behandlingar och fertilitetsbehandlingar utifrån HBTQ-personers livsvillkor och behov. Idag är den vården utformad utifrån olikkönade pars behov, vilket går ut över samkönade pars, transpersoners eller kompis-konstellationers möjligheter att bli föräldrar Unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) Hälsa, vård och sociala tjänster; Privat- och familjeliv; Kulturområdet; Civila samhället; Myndigheter som ingår. Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck presenterades 2014 Många unga hbtq-personer är väl medvetna om att deras sexualitet är förbjuden utifrån hedersnormer och kan känna skam och skuld över att de gör sina föräldrar besvikna. Det finns också en risk att de själva tänker att de är sjuka eller syndiga om de alltid har fått höra att homo- och bisexualitet är sjukt och syndigt Vården i siffror presenterar och visualiserar kvalitetssäkrad statistik från flera källor inom svensk hälso- och sjukvård. Verktyget används för dialog och analys inom kvalitets- och förbättringsarbete Följden av förtrycket är att många hbtq-personer lever med psykisk ohälsa. I många länder är det inte ovanligt att hbtq-personer nekas vård till följd av vårdspersonals diskriminerande attityd. Exempel på insatser. I många länder i Afrika har situationen för hbtq-personers rättigheter förvärrats under de senaste åren

Hbtq-diplomering - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

HBTQ och normkritisk kompetens. Mellan åren 2015-2018 har Region Västerbotten tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) bedrivit det gemensamma projektet Hbtq och normkritiskt kompetens Öka hbtq-kompetensen även i vård, äldreomsorg och andra verksamheter. Erkänn den samkönade familjen i EU:s lagar. Stärk EU:s diskrimineringsskydd för hbtq-personer. Öka Sveriges stöd till hbtq-rörelsen i länder där rättigheter kränks. Förföljda hbtq-personer ska ha möjlighet till asyl i Sverige Detta är en introduktionsfilm för materialet HBTQ, normer & makt. Materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill v..

Jämlik vård Menyalternativ under Jämlik vård. Kunskapscentrum för sexuell hälsa Menyalternativ under Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Om Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Hbtq-diplomerade verksamheter Menyalternativ under Hbtq-diplomerade verksamheter. Material Menyalternativ under Material. Kontakt Hos oss utformas vården så att du blir sedd och respekterad. Hög kompetens och ett professionellt bemötande utmärker den vård vi bedriver. Vi är HBTQ-diplomerade vilket betyder att vi har kunskap om hbtq-frågor. Vårt mål är att möta dig som hbtq-person på bästa sätt hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera perso - ner. I broschyren finns information om vilka rättigheter du har som hbtq-person i Sverige. Längst bak finns en lista på organisationer, myndigheter och webbplatser där du kan få mer information, hjälp och stöd

Trans - RFSL : RFS

 1. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtq-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård
 2. oritetsgrupp. För oss är varje möte unikt och värdefullt
 3. HBTQ. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vänsterpartiet anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför vill vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering
 4. HBT-Socialdemokrater (HBT-S) och det rödgrönrosa blocket reagerar kraftigt mot detta. Besparingarna kommer slå hårt mot HBTQ+personer. Besparingarna gör bland annat att könsbekräftande vård stoppas på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Patienter får vänta, utan konsekvensanalys och med stor brist på förståelse av vad den väntan.
 5. vård- och omsorgsarbete vilket innebär ett starkare fokus på service, empati och respekt än vad som nu är fallet. 6 1. Inledning 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Hot och våld är vanliga orsaker till skador på arbetsplatsen, vilket redovisas i Statistisk
 6. vård för hbtq-personer. Vi har tagit del av upplevelser av diplomerade verksamheter genom intervjuer med hbtq-identifierade personer som har besökt en eller flera hbtq-diplomerade verksamheter, hbtq-identifierade personer som arbetar på en hbtq-diplomerad verksamhe

Under våren har delar av personal och chefer på Mälarbacken vård- och omsorgsboende genomgått Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq-kompetent och normmedvetande bemötande. Nu har Mälarbacken hbtq-diplomerats Svenska Vård anordnade i veckan ett välbesökt frukostseminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB. Åhörarna fick bland annat ta del av hur självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik kan mötas med ett inkluderande förhållningssätt. Oavsett könsidentitet eller könsuttryck hos den enskilde individen. På plats för att dela med sig av sin kunskap i ämnet fanns Svenska Vårds. Hbtq-personer bildar familj på olika sätt, avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle kunna genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling och till slut få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen • Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv. • Belys hbtq-perspektivet inom styrning och ledning. • Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda upp-växtvillkor, med normer och rutiner som inkluderar hbtq-ungdomarna

Hbtq-diplomering Alla har rätt att slippa utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på sin arbetsplats. Och alla har rätt till en likvärdig tillgång till vård och hälsa. I enlighet med Västra Götalandsregionens värdegrund har Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram en processutbildnin VÅRD OCH OMSORG Att personal som arbetar inom vård och omsorg har hbtq-kompetens är väldigt centralt såväl för bemötande som innehåll i vården. Grundläggande är förstås vad som lärs ut på utbildningarna, t ex läkar-, sjuksköterske-, socionom- och psykologutbildningarna QX listar öppna hbtq-personer som ställer upp i årets tre val, riksdag, landsting, kommun så att du kan vara med att kryssa in en öppen HBTQ-person. Se var kandidaterna ställer upp och vilka som är deras viktigaste frågor de kommer driva de närmsta fyra åren. Vi uppdaterar i takt med att kandidater sänder in inf Mottagningen ska underlätta och möjliggöra för unga hbtq-personer att på ett enkelt sätt söka vård för sin sexuella hälsa, säger Veronioca Widén Karlsson, dermato- venerolog.

dvs. vård i livets slutskede. I takt med att den äldre befolkningsgruppen blir större, ökar behovet av palliativ vård vilket gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med personer av annan kulturell bakgrund i flera olika vårdsammanhang. I vården skapas kulturmöten, såväl positiva som negativa Ibland kan arbete med normer uppfattas som ganska abstrakt. Här hittar ni därför konkreta exempel att ta hjälp av Örebro kommun ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Kommunen ska uppfattas som trygg och välkomnande för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att nå dit förutsätts bland annat ett aktivt och systematiskt arbete för säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och. HBTQ-frågor Du är här: Vård och omsorg / Individ- och familjeomsorg / Barn och familj / Hjälp till barn och unga / HBTQ-frågor Har någon behandlat dig illa för att du är homosexuell, bisexuell, queer och/eller trans-person Att arbeta med normmedvetenhet är en ständigt pågående process. Normmedvetenhet är en viktig del av vår professionella roll och ett sätt att ge ett gott bemötande till alla patienter och skapa en g..

Varje dag är en vårdskandal. Reportage från vård och vanvård. Albert Bonniers förlag 2016. En personlig reportagebok med inslag av debatt, som utgår från mina erfarenheter av att vara vårdbiträde. HBTQ. Böcker bortom normen. BTJ förlag 2014. En bibliografi över svensk HBTQ-litteratur, med en historisk genomgång - Hbtq-personer är överrepresenterade vid suicid, psykisk och fysisk ohälsa, de är också mer utsatta för trakasserier, mobbning och våld och undviker i mycket högre utsträckning än heteropersoner att söka vård över huvud taget, förklarar folkhälsostrategen Ingrid Kihlsten innan hon fastslår Sverige har kommit relativt långt när det gäller HBTQ-frågor. Vi har t ex en lagstiftning som säger att samkönande par har möjlighet att gifta sig. Med andra ord: All kärlek är bra kärlek. Det finns dock många HBTQ-personer i vårt land som kan vittna om diskriminering, okunskap och bristande bemötande inom t ex vården på grund av sexuell läggning eller könsuttryck

För remittenter - Capio Psykiatri ÖstergötlandPatientavgifter - Capio Psykiatri ÖstergötlandLuleå: Stort Pridetåg trots hällregnAttendo - PressmeddelandenSiS ungdomshem Björkbacken - SiS - StatensRFSL Västernorrland - Posts | Facebook

HBTQ-personer löper även större risk att dö i förtid - inte minst på grund av ökad förekomst av självmord i gruppen. Förutom ett aktivt arbete för att förebygga diskriminering och hatbrott, behöver kunskaperna om HBTQ-personers situation öka i vården Vi märker att behovet av HBTQ-kompetens är oerhört stort, kanske speciellt inom vården. RFSL Ungdom finns här för dig som är ung HBTQ-person, på dina villkor och efter dina behov Utbildning för personal inom Omsorg och stöd. Här hittar du länkar till webbutbildningar och annan information om kompetenshöjande insatser för dig som arbetar inom Omsorg och stöd i Staffanstorps kommun.Klicka dig in i rullisten under rubriken sidor för att hitta alla utbildningar

 • Renault megane 2004 manual.
 • Ali reza pahlavi iryana leila pahlavi.
 • Korta festklänningar stockholm.
 • Naturscenerier synonym.
 • 96 sprit danmark.
 • Sas charter taxfree.
 • Lägesenergi wikipedia.
 • The selfish gene pdf.
 • Skrapan västerås skybar.
 • Supergirl season 1.
 • Imam ali moske.
 • Återvinningscentral timrå.
 • Vad ingår i handledarrollen.
 • Funny photo app.
 • Strandhotel pique gabriel.
 • Pund sek.
 • Ebay kleinanzeigen nordhausen wohnungen.
 • Digital termometer 2 decimaler.
 • Privat städhjälp trollhättan.
 • Fahrrad viktring.
 • Wingo.
 • Medicintekniska företag göteborg.
 • Hästbutik stockholm söder.
 • Bauhaus heltäckningsmatta källare.
 • Mkto.
 • Garagedörrar mått.
 • Overhead squat muskler.
 • Så mycket bättre 2017 vems dag.
 • Arbeiten in saudi arabien erfahrungsberichte.
 • Slutliga uppgifter fora.
 • Hur mycket bomull går åt till ett par jeans.
 • Bosniska språk.
 • Bell uh 1d modell.
 • Äckliga sår.
 • Radera messenger meddelande.
 • Heide park 2017.
 • St patrick 2018.
 • Gifta sig borgligt i köpenhamn.
 • Fahrrad viktring.
 • Jw org musik.